ALLAH JE JEDAN

Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i
molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio! Čas oživljenja sigurno će doći — od svakog ga tajim — kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen biti.” (Ta‐Ha, 14‐15)

Komentariši